ГРАЖДАННАРНЫ КАБУЛ ИТҮ ГРАФИГЫ

ГРАЖДАННАРНЫ КАБУЛ ИТҮ ГРАФИГЫ

Алексеевск муниципаль районы Башлыгының кабул итү көннәре һәм сәгатьләре

Демидов Сергей Анатольевич

Сишәмбе 7-30-12-00

 

Кабул итүгә язылу (84341) 2-39-00 телефоны буенча башкарыла

 

422900, ТР, Алексеевск ш.т. б., Совет мәйданы, 3 нче йорт, каб. № 3.01

 

Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең кабул итү көннәре һәм сәгатьләре

Гайнуллин Олег Александрович

Сишәмбе 7-30-12-00

 

422900, ТР, Алексеевск ш.т. б., Совет мәйданы, 3 нче йорт, каб. № 3.05

 

Алексеевск муниципаль районы башлыгы урынбасарының кабул итү көннәре һәм сәгатьләре

Белова Галина Владимировна

Көн саен (шимбә һәм якшәмбе көннәреннән тыш) 7-30-12-00

422900, ТР, Алексеевск ш.т. б., Совет мәйданы, 3 нче йорт, каб. № 3.06

Алексеевск муниципаль районы башлыгы аппараты җитәкчесенең кабул итү көннәре һәм сәгатьләре

Соловьев Артур Геннадьевич

Көн саен (шимбә һәм якшәмбе көннәреннән тыш) 7-30-12-00

422900, ТР, Алексеевск ш.т. б., Совет мәйданы, 3 нче йорт, каб. № 3.03

Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарының кабул итү көннәре һәм сәгатьләре

Хамзина Елена Александровна

Көн саен (шимбә һәм якшәмбе көннәреннән тыш) 7-30-12-00

422900, ТР, Алексеевск ш.т. б., Совет мәйданы, 3 нче йорт, каб. № 3.09

Башкарма комитет җитәкчесенең инфраструктур үсеш буенча урынбасарының кабул итү көннәре һәм сәгатьләре

Гайсин Марат Рафаэль улы

Көн саен (шимбә һәм якшәмбе көннәреннән тыш) 7-30-12-00

422900, ТР, Алексеевск ш. т. б., Совет мәйданы, 3 нче йорт, каб. № 3.08

Приемные дни и часы заместителя руководителя Исполнительного комитета по экономике

Язынин Руслан Сергеевич

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 7-30 до 12-00

422900, РТ, п.г.т. Алексеевское, площадь Советская, д. 3, каб. № 3.07

 

Гражданнар үз тәкъдимнәрен, гаризаларын яки шикаятьләрен җибәрә алалар:

* турыдан-туры гражданин яки аның вәкиле аша,

* почта аша,

* факс буенча,

• электрон почта буенча,

* рәсми сайттагы "Интернет-кабул итү" формасы ярдәмендә,

* телеграф буенча.

Мөрәҗәгатьләр өчен почта адресы:

Татарстан Республикасы Алексеевск ш. т. б., Совет мәйданы, 1, 422900

Мөрәҗәгатьләр өчен электрон адрес: Sovet.Aleks@tatar.ru

Гражданнар мөрәҗәгатьләре өчен факс номеры: 8(84341) 2-39-01

Белешмәләр өчен телефоннар: 8(84341) 2-39-41

Гомуми бүлекнең гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү графигы (режимы):

дүшәмбе-җомга-7.30 дан 12.00 гә кадәр

шимбә һәм якшәмбе-ял көннәре;

тәнәфес-12.00-13.00

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Советының Гомуми бүлеге

Гомуми бүлек начальнигы-Сөләйманов Рифкать Бари улы

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Башкарма комитетының Гомуми бүлеге

Гомуми бүлек начальнигы-Турнина Ольга Анатольевна,

Гражданнарның язмача мөрәҗәгатенә карата таләпләр

Татарстан Республикасы «Алексеевск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнарында гражданнарның язмача мөрәҗәгатьләре белән эшләү «Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында»02.05.2006 ел, № 59-ФЗ Федераль закон нигезендә оештырыла.

Гражданин үзенең язма мөрәҗәгатендә, шулай ук электрон рәвештә кергән мөрәҗәгатьтә мәҗбүри рәвештә җирле үзидарә органының исемен, шулай ук үз фамилиясен, исемен, атасының исемен (булганда соңгысы), җавап җибәрелергә тиешле почта адресын күрсәтә, тәкъдим, гаризаларның һәм шикаятьнең асылын бәян итә, шәхси имзасын һәм датасын куя. Кирәк булган очракта, үз дәлилләрен раслау өчен граждан язма мөрәҗәгатькә документларны һәм материалларны, яисә аларның күчермәләрен кушып бирә. Гражданнардан кергән мөрәҗәгатьләр автоматлаштырылган эш башкару регламенты нигезендә җирле үзидарә органнарына кергән көннән өч көн эчендә мәҗбүри теркәлергә тиеш.

Игътибарыгызны түбәндәгеләргә юнәлтәбез:

Әгәр нецензур булган, яисә мәсхәрәле гыйбарәләр булган, вазыйфаи затның, шулай ук аның гаилә әгъзаларының тормышына, сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә куркыныч янаучы язма мөрәҗәгать җавапсыз кала.

Әгәр язма мөрәҗәгать тексты укырлык булмаса, ул карау өчен җибәрелергә тиеш түгел һәм мөрәҗәгатькә җавап бирелми.

Әгәр гражданинның язма мөрәҗәгатендә элек җибәрелгән мөрәҗәгатьләргә бәйле рәвештә аңа күп тапкыр язмача җаваплар бирелгән мәсьәлә булса, һәм бу очракта мөрәҗәгатьтә яңа дәлилләр яки шартлар китерелмәсә, вазыйфаи зат яисә вәкаләтле зат чираттагы мөрәҗәгатьнең нигезсезлеге һәм әлеге мәсьәлә буенча граждан белән язылуны туктату турында карар кабул итәргә хокуклы, әгәр элек җибәрелгән мөрәҗәгатьләр бер үк җирле үзидарә органына яисә бер үк вазыйфаи затка җибәрелгән очракта. Бу карар турында мөрәҗәгать җибәргән гражданга хәбәр ителә.

Әгәр язма мөрәҗәгать үз эченә алган, хәл ителешләре җирле үзидарә органнары яисә вазыйфаи зат компетенциясенә керми торган мәсьәләләр булса, ул теркәлгән көннән җиде көн эчендә мөрәҗәгатьтә куелган мәсьәләләрне хәл итү компетенциясенә керә торган тиешле органга яисә тиешле вазыйфаи затка җибәрелә.

Җирле үзидарә органына яисә вазыйфаи затка аларның компетенциясе нигезендә кергән язма мөрәҗәгать теркәлгән көннән соң 30 көн эчендә карала.

Күрсәтелгән закон таләпләренә таянып эш итүегезне, тәкъдим ителгән барлык реквизитларны тутыруыгызны һәм мөрәҗәгатьнең асылын төгәл формалаштыруны сорыйбыз. Бу аны карауны шактый тизләтәчәк.

Соңгы яңарту: 2024 елның 12 гыйнвары, 15:58

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International