Проекты нормативно-правовых актов

 

Проект Карар "Алексеевск муниципаль районы Биләр авыл җирлегендә “Физик затлар милкенә салым турында”гы 16 ноябрь, 2018 ел, 81 нче Карарына үзгәрешләр кертү хакынд"

Проект Карар "Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы  Биләр авыл җирлеге территориясендә махсус мәгълүмат стендларын урнаштыру  урыннарын раслау турында"

Проект Карар "Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Биләр авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының законнарга һәм муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы нигезләмәне раслау хакында"

Проект Карар "Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Биләр авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында"

Проект Карар "Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Биләр авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында"

Проект Карар "Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Биләр авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында"

Проект Карары Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Биләр авыл җирлеге Башкарма комитетының «Күчемсез милек объектына адрес бирү (үзгәртү,аныклау, гамәлдән чыгару)  буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты» дип аталган 2014 елның 19 февралендәге 37 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Проект Карары "Агач һәм куакларны, аларның ябалдашларын кисү, яки яңаларын утыртуга рөхсәт бирү буенча Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында"

Проект Карары “Гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында”гы Биләр авыл җирлеге башкарма комитетының 5 декабрь, 2018 ел, 65 нче Карарын юкка чыгару хакында"

Проект Карары "Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы  Биләр авыл җирлеге муниципаль берәмлегендә муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән тыш) белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт алу тәртибе турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында"

Проект Карары "Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Биләр авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү  турында"

Соңгы яңарту: 2022 елның 2 июле, 10:22

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International