Хәл Алексеевск шәһәр җирлеге

Карар 29.05.2020 ел № 242 Үз көчен югалткан дип тану турында

Карар 29.05.2020 ел № 241 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Алексеевск шәһәр җирлегендә Бюджет корылышы һәм бюджет процессы турындагы нигезләмәнең аерым пунктларының гамәлдә булуын туктатып тору турында

Карар 29.05.2020 ел № 240 «Җир салымы турында» 2018 елның 15 ноябрендәге 169 номерлы Алексеевск муниципаль районының Алексеевск шәһәр җирлеге Советы карарына үзгәрешләр кертү хакында

Карар 09.10. 2019  № 217 Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге Советының 08.10.2019 елның 212 нче номерлы «Алексеевск шәһәр җирлеге территориясендә гражданнарга үзарасалым кертү   һәм  үзара салым акчаларын куллану мәсәләсе буенча җирле референдум билгеләү турындагы” карарына үзгәрешләр кертү турында 

Карар 08.10.2019 г. № 216 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге  Советының  2018 елның 13 декабрендәге 180 нче номерлы “Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск  шәһәр җирлегенең 2019 нчы елга 2020, 2021 еллар план чорына  бюджеты турындагы  “карарына үзгәрешләр кертү турында

Карар 08.10.2019 № 212 Алексеевск шәһәр җирлеге Территориясендә үзара салым кертү һәм җыелган средстволарны куллану мәсьәләсе буенча  җирле референдум билгеләү турында

Карар № 209 от 23.08.2019 г. «Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге бюджетыннан юридик затларга (дәүләт муниципаль субсидияләреннән кала),  шәхси эшмәкәрләргә, физик затларга – товар житештерүчеләр, эшләр һәм хезмәт күрсәтүчеләргә субсидияләр бирү турында Нигезләмәне раслау турында” Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге Советының 4 апрель, 2014 ел, 858 нче карарына үзгәрешләр кертү турында

Карар 201 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге Советының 2018 елның 13  декабрендәге Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлегенең   2019 елга һәм 2020, 2021 елларның планлы чорына бюджеты турында» гы 180 санлы карарына үзгәрешләр кертү турында 

Карар № 192 от 22.03.2019  Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы  Алексеевск шәһәр җирлегендә территориясендә махсус мәгълүмат стендларын урнаштыру  урыннарын раслау турында

Карар № 191 от 22.03.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 190 от 22.03.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Алексеевск шәһәр җирлеге муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында

Карар № 189 от 22.03.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы  Алексеевск шәһәр җирлегендә җирле үзидарә органнарының законнарга һәм муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы нигезләмәне раслау хакында

Карар № 188 от 22.03.2019 Алексеевск муниципаль районы Алексеевск  шәһәр җирлеге Советының “Физик затлар милкенә салым турында”гы 15 ноябрь, 2018 ел, 170 нче Карарына үзгәрешләр кертү хакында

Карар № 184 от 04.02.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге муниципальберәмлегендәмуниципаль  хезмәткәрләрнеңяллаучывәкил (эшбирүче) тарафыннанбер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячелбулмаган оешмалар (сәясипартиядәнтыш)  беләнидарәитүдәбушлайнигездәкатнашуга яки аларның коллегиальидарәсеорганнарысоставына керергәрөхсәталутәртибе  турындагыНигезләмәгәүзгәрешләркертүхакында

Карар № 176 от 15.11.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Алексеевск шәһәр җирлеге  муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 172 от 15.11.2018 Чикләүләрне һәм тыюларны, мәнфәгатьләр конфликтын булдырмый калу яисә җайга салу турындагы таләпләрне һәм коррупциягә каршы көрәшү максатында билгеләнгән вазыйфаларны үтәмәгән өчен җәза куллану тәртибе турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

 Карар № 171 от 15.11.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль  районы Алексеевск шәһәр җирлеге милкендә урнашкан милекне арендага тапшыру тәртибе турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 170 от 15.11.2018  Физик затлардан милек салымы турында

Карар № 164 от 25.09.2018 Алексеевск шәһәр җирлеге территориясендә гражданнарга үзара салым кертү һәм аның акчасын файдалану мәсьәләсе буенча җирле референдум билгеләү турында

карар № 162 от 19.09.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Алексеевск шәһәр җирлеге составына керүче торак пунктларда гражданнар җыенына  әзерләнү һәм аны үткәрү тәртибе турында”гы Нигезләмәне раслау хакында

► Карар № 149 от 18.06.2018 “Татарстан Республикасы Алексеевск шәһәр җирлеге территориясендә урман утыртмаларына, агачларга, куаклыкларга кермәүче үсентеләргә салынган зыянны билгеләү нормативларын раслау турында”гы Алексеевск шәһәр җирлеге Советының 19.04.2018 ел, 141 нчы санлы карарын гамәлдән чыгару турында

Соңгы яңарту: 16 июнь 2020, 13:08

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International