Решения Совета Алексеевского муниципального района

Карар № 266 от 29.08.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару тәртибен раслау турында

Карар 29.08.2019 ел № 265 Алексеевск муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Карар № 257 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр проекты турында

Карар № 256 от 25.07.2019 г.  “Алексеевск муниципаль районының 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның план чорына бюджетына” Алексеевск муниципаль район Советы карарына № 212 от 13.12.2018 ел үзгәрешләр кертү турында

Карар № 255 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Карар № 254 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы  Алексеевск район Советының “ Җир кишәрлеген арендалау килешүе төзү хокукына  аукцион үткәрүнең башлангыч бәясен билгеләү турында”гы  4 февраль, 2019 ел, 230 нчы карарына үзгәрешләр кертү  хакында

Карар № 253 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы  Алексеевск район Советының “Татарстан Республикасы Җир кодексының 21 нче маддәсе нигезендә җир кишәрлекләрен бушлай алуга хокуклары булган  гражданнар  исемлекләрен  әзерләү тәртипләре турында”гы 23 гыйнвар, 2012 ел, 154 нче санлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

Карар № 252 от 07.06.2019 Татарстан Республикасы «Алексеевск муниципаль районы»муниципаль берәмлеге милкендәге муниципаль мөлкәт исемлегенә кертелгән муниципаль мөлкәтне, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү өчен билгеләнгән өченче затлар хокукларыннан ирекле милекне (хуҗалык алып бару, оператив идарә итү хокукыннан, шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш), арендага бирү тәртибен һәм шартларын раслау турында

Карар № 250 от 07.06.2019  Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт  иминиятләштерүе нигезләмәсен раслау турында

Карар № 234 от 04.02.2019 Алексеевск муниципаль районының җирле үзидарә органнарында конкурс нигезендә   биләнә торган  муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеген үзгәртү турында

Карар № 227 от 04.02.2019 “Алексеевск муниципаль районында вакантлы идарә вазыйфаларын  һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервы булдыру буенча Комиссия турында”гы 18.04.2014 ел, 337 санлы карарга үзгәрешләр кертү турында

Карар № 226 от 04.02.2019 Татарстан Республикасы Алексеевскмуниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 225 от 04.02.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы җирле үзидарә органнарының аның составына керүче авыл җирлекләре һәм күрсәтелгән органнарның вазыйфаи затлары тарафыннан норматив булмаган хокукый актларны, законсыз карарларны һәм гамәлләрне (гамәл кылмау)  гамәлдә түгел дип тану турында судларның, арбитраж судларның законлы көченә кергән карарлары нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы мәсьәләләрен карау буенча эшче төркем составына  үзгәрешләр     кертү турында"

Карар 224 от 04.02.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының муниципаль милкендә булган җир кишәрлекләре өчен аренда түләвенең  күләмен билгеләү тәртибе турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 220 от 13.12.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы муниципаль берәмлегенең чикләре турында

Карар № 219 от 13.12.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы структурасына үзгәрешләр кертү турында

Карар № 218 от 13.12.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы муниципаль милкендәге сатулар үткәрмичә генә сатыла торган җир кишәрлекләренең бәясен билгеләү турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

 Карар № 217 от 13.12.2018 Алексеевск муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 216 от 13.12.2018 «Алексеевск муниципаль районы муниципаль вазыйфасын һәм муниципаль хезмәте вазыйфасын биләп торучы затларның үз чыгымнары,  шулай ук хатынының (иренең) һәм балигь булмаган балаларының чыгымнары хакындагы мәгълүматларны тапшыру турында”гы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Соңгы яңарту: 21 октябрь 2019, 13:59

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования