Решения Совета Алексеевского муниципального района

 

Карар 13.11.2019 ел. № 280 Гражданнарга акчалата займ бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау турында

Карар 13.11.2019 ел. № 279 Алексеевск муниципаль районы Советының   2018 нче елның 13 нче декабрендә кабул ителгән 212 нче номерлы “Алексеевск муниципаль районының 2019 елга һәм 2020, 2021 еллар план чорына бюджеты турындагы”карарына үзгәрешләр кертү турында

Карар 13.11.2019 ел № 278  Алексеевск муниципаль районы Советының 2012 елның 18 декабрендәге 248 номерлы “Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәттән киткәннән соң ике ел дәвамында эш шартнамәсе шартларында оешмада хезмәт вазыйфасын биләп торырга һәм (яки) әлеге оешмада эш башкарырырга, федераль законнарда каралган очракларда, әлеге оешма белән идарә итүнең аерым функцияләре муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи (хезмәт) бурычларына кергән булса, муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча тиешле комиссия ризалыгыннан башка, эшне башкарырга хокукы булмаган вазыйфалар исемлеген билгеләү турындагы”карарына  үзгәрешләр кертү турында

Карар 13.11.2019 ел. № 277 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районында муниципаль вазыйфаларны биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районында муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турындагы  нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында  

Карар 13.11.2019 ел № 276 Алексеевск муниципаль районының  2020 елга һәм план чоры  2021 һәм 2022 елларга  бюджеты турында

Алексеевск муниципаль районы Алексеевск район Советының 18.10.2019 № 274 лы Карарына  кушымта 1 Том

Карар 18.10.2019 ел. №с 274 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Родники авыл җирлегенең  Генераль планын раслау турында

Карар 18.10.2019 ел № 273 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районында муниципаль хезмәт күрсәтү турындагынигезләмәгә үзгәрешләркертүтурында

Алексеевск муниципаль районы Алексеевск район Советының 18.10.2019 № 271 лы Карарына 5нче кушымта

Алексеевск муниципаль районы Алексеевск район Советының 18.10.2019 № 271 лы Карарына 4нче кушымта

 

 

Алексеевск муниципаль районы Алексеевск район Советының 18.10.2019 № 271 лы Карарына 3нче кушымта

Алексеевск муниципаль районы Алексеевск район Советының 18.10.2019 № 271 лы Карарына 2нче кушымта

Алексеевск муниципаль районы Алексеевск район Советының 18.10.2019 № 271 лы Карарына 1нче кушымта

Карар 18.10.2019 ел. № 271 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Советының “2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше стратегиясе турында “2016 елның 19 июлендәге 45 номерлы карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Карар 18.10.2019 ел № 269 Алексеевск муниципаль районында бюджет төзелеше һәм бюджет процессы турындагы нигезләмәне раслау хакында

Карар № 266 от 29.08.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы территориясендә гамәлгә ашырыла торган муниципаль контроль төрләре исемлеген алып бару тәртибен раслау турында

Карар 29.08.2019 ел № 265 Алексеевск муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Карар № 257 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр проекты турында

Карар № 256 от 25.07.2019 г.  “Алексеевск муниципаль районының 2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның план чорына бюджетына” Алексеевск муниципаль район Советы карарына № 212 от 13.12.2018 ел үзгәрешләр кертү турында

Карар № 255 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Карар № 254 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы  Алексеевск район Советының “ Җир кишәрлеген арендалау килешүе төзү хокукына  аукцион үткәрүнең башлангыч бәясен билгеләү турында”гы  4 февраль, 2019 ел, 230 нчы карарына үзгәрешләр кертү  хакында

Карар № 253 от 25.07.2019 г. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы  Алексеевск район Советының “Татарстан Республикасы Җир кодексының 21 нче маддәсе нигезендә җир кишәрлекләрен бушлай алуга хокуклары булган  гражданнар  исемлекләрен  әзерләү тәртипләре турында”гы 23 гыйнвар, 2012 ел, 154 нче санлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

Карар № 252 от 07.06.2019 Татарстан Республикасы «Алексеевск муниципаль районы»муниципаль берәмлеге милкендәге муниципаль мөлкәт исемлегенә кертелгән муниципаль мөлкәтне, кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү өчен билгеләнгән өченче затлар хокукларыннан ирекле милекне (хуҗалык алып бару, оператив идарә итү хокукыннан, шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш), арендага бирү тәртибен һәм шартларын раслау турында

Карар № 250 от 07.06.2019  Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт  иминиятләштерүе нигезләмәсен раслау турында

Карар № 234 от 04.02.2019 Алексеевск муниципаль районының җирле үзидарә органнарында конкурс нигезендә   биләнә торган  муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлеген үзгәртү турында

Карар № 227 от 04.02.2019 “Алексеевск муниципаль районында вакантлы идарә вазыйфаларын  һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервы булдыру буенча Комиссия турында”гы 18.04.2014 ел, 337 санлы карарга үзгәрешләр кертү турында

Карар № 226 от 04.02.2019 Татарстан Республикасы Алексеевскмуниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 225 от 04.02.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы җирле үзидарә органнарының аның составына керүче авыл җирлекләре һәм күрсәтелгән органнарның вазыйфаи затлары тарафыннан норматив булмаган хокукый актларны, законсыз карарларны һәм гамәлләрне (гамәл кылмау)  гамәлдә түгел дип тану турында судларның, арбитраж судларның законлы көченә кергән карарлары нәтиҗәләре буенча хокук куллану практикасы мәсьәләләрен карау буенча эшче төркем составына  үзгәрешләр     кертү турында"

Карар 224 от 04.02.2019 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының муниципаль милкендә булган җир кишәрлекләре өчен аренда түләвенең  күләмен билгеләү тәртибе турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 220 от 13.12.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы муниципаль берәмлегенең чикләре турында

Карар № 219 от 13.12.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы структурасына үзгәрешләр кертү турында

Карар № 218 от 13.12.2018 Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы муниципаль милкендәге сатулар үткәрмичә генә сатыла торган җир кишәрлекләренең бәясен билгеләү турындагы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

 Карар № 217 от 13.12.2018 Алексеевск муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Карар № 216 от 13.12.2018 «Алексеевск муниципаль районы муниципаль вазыйфасын һәм муниципаль хезмәте вазыйфасын биләп торучы затларның үз чыгымнары,  шулай ук хатынының (иренең) һәм балигь булмаган балаларының чыгымнары хакындагы мәгълүматларны тапшыру турында”гы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

Соңгы яңарту: 2 декабрь 2019, 15:23

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования